A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXIII/282/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXIII/282/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2014 rok


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Załącznik do uchwały Nr XXIII/282/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2014 ROK


  I. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r.
  2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w 2013 roku.
  3. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2013 r.
  II. KWARTAŁ
  1. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułunależności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
  3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2013 r. i podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  4. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2013 roku.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  3. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  4. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego orazomówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015rok.
  2. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
  3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.
  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014-2026.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2015 rok.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0821
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 3176 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<