A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXIII/282/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXIII/282/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2014 rok


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Załącznik do uchwały Nr XXIII/282/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2014 ROK


  I. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r.
  2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w 2013 roku.
  3. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2013 r.
  II. KWARTAŁ
  1. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułunależności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
  3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2013 r. i podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  4. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2013 roku.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  3. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  4. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego orazomówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015rok.
  2. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
  3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.
  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014-2026.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2015 rok.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0821
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 3142 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<