A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXIV/290/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXIV/290/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 stycznia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Załącznik do uchwały Nr XXIV/290/14
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 29 stycznia 2014 r.


  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYSZKI W 2014 ROKU
  Rozdział 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wyszki.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszki w 2014 roku;
  2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;
  3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Wyszki wykonuje zadania;
  4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
  5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
  6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
  7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
  8) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
  § 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
  2. Realizatorami Programu są:
  1) Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,
  2) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach,
  3) Schronisko,
  4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Wyszkach, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
  5) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,
  6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.
  § 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

  Rozdział 2.
  CEL I ZADANIA PROGRAMU


  § 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wyszki oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wyszki.
  § 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
  1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.
  2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
  3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;
  4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
  5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
  6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

  Rozdział 3.
  OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI


  § 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
  2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska.
  § 8. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie.
  § 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Janusza Hryniewickiego, które znajduje się w miejscowości Wyszki przy ul. Kościelnej 1.
  § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej.
  § 11. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
  1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
  2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,
  3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
  2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.

  Rozdział 4.
  OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT


  § 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schroniska poprzez:
  1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
  2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
  § 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
  1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
  2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

  Rozdział 5.
  EDUKACJA MIESZKAŃCÓW


  § 14. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

  Rozdział 6.
  FINANSOWANIE PROGRAMU


  § 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 10.000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2014 rok.


  Data wprowadzenia: 2014-02-03 1357
  Data upublicznienia: 2014-02-03
  Art. czytany: 2544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-03-21
  1. Typ zdarzenia: zatwierdzenie wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do zatwierdzenia - Zmienił: Andrzej Niewiński

  2014-02-03
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<