A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXVI/313/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  UCHWAŁA NR XXVI/313/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2014 r.
  w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustanawia się dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwaną dalej dopłatą) dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  1) ukończyły 70 rok życia,
  2) prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która ukończyła 70 rok życia,
  3) złożą deklarację zgodnie z obowiązującym drukiem i zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i posiadanie przydomowego kompostownika.
  2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dopłaty przysługują właścicielom lokali spełniającym warunki określone w ust. 1.
  § 2. Osobom, o których mowa w § 1 przysługuje dopłata w wysokości 50% opłaty określonej uchwałą XIX/227/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2076) i zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
  § 3. 1. Dopłatę przyznaje się na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a w latach następnych na każdy kolejny rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do przyznania dopłaty.
  § 4. 1. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na przyznanie dopłaty, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Wyszki w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.
  2. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do otrzymania dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.
  3. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie czasookresu uprawniającego do dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem kwartału, w którym wystąpiła zaległość.
  § 5. Dopłaty przyznaje się na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego lub osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władaniu, składany w każdym roku kalendarzowym. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 6. 1. Dopłatę przyznaje Wójt Gminy Wyszki w drodze decyzji.
  2. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-07-03 1457
  Data upublicznienia: 2014-07-03
  Art. czytany: 2222 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-07-03
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<