A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXVII/323/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXVII/323/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 września 2014 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.. zm. )) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2756) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
  „6. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.”;
  2) w § 6:
  a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
  „1a. Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.
  1b. Przyjmuje się, że ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi średnio 30 l.”,
  b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) w zabudowie wielorodzinnej:
  a) pojemnik/i/ o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 35 mieszkańców oraz dodatkowo pojemnik/i/ o łącznej pojemności odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 35 osób,
  b) pojemnik/i/ o łącznej objętości wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje mniej niż 35 osób”,
  c) w ust. 3 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  „3) w przydomowych kompostownikach - odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji.”,
  d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady, bądź też ich pozostawienie przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni dostęp do pojemników i ich załadunek.”,
  e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a, 4b i 4c w brzmieniu:
  „4a. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust.4, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników.
  4b. Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty, zlokalizowanej w miejscu spełniającym wymagania określone w ust.4a.
  4c. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego za wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-10-02 1458
  Data upublicznienia: 2014-10-02
  Art. czytany: 2025 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<