A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXVII/325/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki

  UCHWAŁA NR XXVII/325/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 września 2014 r.
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
  2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
  § 2. 1. Poza czasem, o którym mowa w § 1 ust.1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
  2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1, w wysokości 1 zł.
  3. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty określa umowa pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).
  § 3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka opłata, o której mowa § 2 ust.2 ulegnie zmniejszeniu o 50 % w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Wyszki, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka składającej się z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.
  § 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 września 2014 r.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-10-02 1503
  Data upublicznienia: 2014-10-02
  Art. czytany: 2318 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-10-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<