A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR III/25/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2015 rok

  UCHWAŁA NR III/25/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2015 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Załącznik do Uchwały Nr III/25/14
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2014 r.

  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2015 ROK

  I. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r.
  2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w 2014 roku.
  3. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
  7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2014 r.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.
  II. KWARTAŁ
  1. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułunależności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2014 r. i podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  4. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2014 roku.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  3. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  4. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego orazomówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
  2. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
  3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.
  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2016 rok.


  Data wprowadzenia: 2015-03-09 0939
  Data upublicznienia: 2015-03-09
  Art. czytany: 2887 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-03-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<