A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których

  UCHWAŁA NR IV/31/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
  1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki,
  2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka (kandydata).
  § 2. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
  1) kandydat, który w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - 10 punktów;
  2) kandydat, którego oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych – 9 punktów;
  3) kandydat, którego jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych – 6 pkt,
  4) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Wyszki - 8 punktów;
  5) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której mieści się przedszkole, do którego ubiega się o przyjęcie – 7 pkt,
  6) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, w którym ubiega się o przyjęcie -5 pkt,
  § 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:
  1) w przypadku kryteriów określonych w punktach 1, 2 i 3, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego powierzchni.
  2) w przypadku kryteriów określonych w punktach 4-6, oświadczenia o spełnieniu tych kryteriów.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-04-30 1142
  Data upublicznienia: 2015-04-30
  Art. czytany: 1799 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<