A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA Nr XIV/156/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  UCHWAŁA Nr XIV/156/04
  RADY GMINY WYSZKI
  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1. W uchwale Nr XII/147/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 758 – RÓZNE ROZLICZENIA rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 44.495 zł.
  2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.495 zł. w tym:
  - w dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdz. 75022 – Rada Gminy, § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł
  - w dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę 4.000 zł.
  - w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.
  - w dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.495 zł.
  - w dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdz. 92116 – Biblioteki, § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury o kwotę 4.000 zł.

  § 2. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 45.771 zł z rezerwy budżetowej z dz.758 – RÓŻŃE ROZLICZENIA, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe, §4810 – Rezerwy na dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe §4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Topczewie – wymiana stolarki okiennej i remont centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w Szkole Podstawowej w Topczewie.

  § 4. Dokonać aktualizacji następujących załączników :
  1) Załącznik Nr 6 określający „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  2) Załącznik Nr 7 określający „Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  3) Załącznik Nr 8 określający „Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  4) Załącznik Nr 10 określający „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem : 7.804.851
  2) Plan wydatków ogółem : 8.434.851

  § 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Data wprowadzenia: 2004-06-18 1050
  Data upublicznienia: 2004-06-18
  Art. czytany: 3366 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<