A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/158/04

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XIV/158/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 kwietnia 2004 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4 i art. 6 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala się, co następuje :

  § 1. W „Szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki” stanowiących załącznik do uchwały Nr XXV/190/01 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 498), wprowadza się następujące zmiany:
  1) po § 13 dodaje się § 13 a w brzmieniu:
  „§. 13 a. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska.
  2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.”
  2) po § 15 dodaje się rozdział VI. w brzmieniu:
  „ VI. Nadzór i kontrola.
  §. 16. 1. Wójt sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów wynikających z postanowień niniejszej uchwały przy pomocy wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy lub zespołów kontrolnych.

  2. W porozumieniu z Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w skład zespołów kontrolnych mogą wchodzić strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
  3. Osoby upoważnione przez Wójta wykonują czynności kontrolne zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Osoby te zobowiązane są do posiadania pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta.
  4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek udzielania mieszkańcom Gminy informacji dotyczących szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy.
  § 17. Właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli osobom, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2.”
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-06-18 1052
  Data upublicznienia: 2004-06-18
  Art. czytany: 3472 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<