A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/159/04

  w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy

  UCHWAŁA NR XIV/159/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy.  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 11 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) uchwala się, co następuje:

  § 1. W ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze Gminy Wyszki mogą być przeprowadzane przeglądy, mające na celu:
  1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  2) wykrywanie zagrożeń pożarowych i eliminowanie ich,
  3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
  4) profilaktykę w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  § 2. Przeglądy przeprowadza się w okresie wiosennym oraz w innych okresach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.

  § 3. 1. Przeprowadzenie przeglądu zarządza Wójt w porozumieniu z Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Zarządzenie o przeprowadzeniu przeglądu określa:
  1) termin, w jakim przegląd ma być dokonany,
  2) obszar objęty przeglądem,
  3) skład zespołu do przeprowadzenia przeglądu.

  § 4. Przy ustalania ubszaru objętego przeglądem należy brać pod uwagę dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące gminy Wyszki.

  § 5. Zarządzenie o przeprowadzeniu przeglądu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw objętych przeglądem, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia przeglądu.

  § 6. 1. Przeglądu dokonuje zespół, skład zespołu wchodzą członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze gminy.
  2. W skład zespołu mogą również wchodzić wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej.
  3. Członkowie zespołu posiadają imienne upoważnienia, które okazują osobom odpowiedzialnym za mienie objęte przeglądem.
  4. Z przeprowadzonych przeglądów zespół sporządza sprawozdanie, które przekazuje Wójtowi oraz Komendantowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  5. Wójt nie rzadziej niż raz w roku składa Radzie Gminy informację z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej uwzględniającą wyniki przeglądów.

  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-06-18 1054
  Data upublicznienia: 2004-06-18
  Art. czytany: 3572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<