A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

  UCHWAŁA NR IV/33/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2015 roku

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 i z 2014 r. poz. 1794) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Załącznik do uchwały Nr IV/33/15
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 26 marca 2015 r.

  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYSZKI W 2015 ROKU

  Rozdział 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2015 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wyszki.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszki w 2015 roku;
  2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;
  3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Wyszki wykonuje zadania;
  4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
  5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
  6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
  7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
  8) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
  § 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
  2. Realizatorami Programu są:
  1) Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu,
  2) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach,
  3) Schronisko,
  4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Wyszkach, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
  5) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,
  6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.
  § 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
  Rozdział 2.
  CEL I ZADANIA PROGRAMU
  § 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wyszki oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wyszki.
  § 6. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
  1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.
  2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
  3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;
  4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
  5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
  6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
  Rozdział 3.
  OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
  § 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
  2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych przebywających na terytorium Gminy Wyszki przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  3. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska.
  § 8. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie.
  § 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Janusza Hryniewickiego, które znajduje się w miejscowości Wyszki przy ul. Kościelnej 1.
  § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej.
  § 11. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
  1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
  2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,
  3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
  2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.
  Rozdział 4.
  OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  § 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i Schronisko poprzez:
  1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
  2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
  § 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
  1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
  2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
  Rozdział 5.
  EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
  § 14. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej
  i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
  Rozdział 6.
  FINANSOWANIE PROGRAMU
  § 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 10.000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2015 rok.


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1358
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1809 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<