A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

  UCHWAŁA NR IV/34/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )), art. 6j ust. 2 i ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkującą samodzielnie, bądź zespół osób razem mieszkających spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.
  § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, o której mowa § 1 ust. 1, w następujących wysokościach:
  1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 12,00 zł miesięcznie,
  b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 24,00 zł miesięcznie,
  c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 36,00 zł miesięcznie,
  d) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 45,00 zł miesięcznie,
  2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z przydomowym kompostowaniem:
  a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 9,00 zł miesięcznie,
  b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 18,00 zł miesięcznie,
  c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 27,00 zł miesięcznie,
  d) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 32,00 zł miesięcznie.
  2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:
  1) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 15,00 zł miesięcznie,
  2) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 30,00 zł miesięcznie,
  3) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 45,00 zł miesięcznie,
  4) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 55,00 zł miesięcznie.
  § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/227/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2076).
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1359
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1772 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<