A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/38/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR IV/38/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Niniejsza uchwała dotyczy świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Wyszki.
  § 2. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców i wspieranie inicjatyw lokalnych.
  2. Cele działalności świetlic wiejskich mogą być realizowane w szczególności poprzez:
  1) upowszechnianie i promowanie lokalnej twórczości artystycznej,
  2) prowadzenie działalności kulturalnej adresowanej do społeczności lokalnej,
  3) organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa,
  4) wspieranie realizacji zadań statutowych organizacji działających na terenie gminy takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalne zespoły sportowe, stowarzyszenia itp.,
  5) organizację kursów, szkoleń oraz innej działalności kulturalno-oświatowej,
  6) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
  7) promocję sołectwa i gminy.
  § 3. 1. Opiekunem świetlicy wiejskiej w danej miejscowości jest sołtys lub inna osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Wyszki.
  § 4. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
  1) współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy,
  2) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,
  3) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,
  4) udostępnianie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  5) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne),
  6) kontrola nad ogrzewaniem obiektu,
  7) informowanie społeczności lokalnej o wydarzeniach kulturalnych w gminie i sołectwie, oraz zachęcanie do wzięcia w nich czynnego udziału,
  8) prowadzenie rejestru udostępniania świetlicy.
  § 5. 1. Korzystanie ze świetlic wiejskich jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Świetlice wiejskie mogą być udostępniane nieodpłatnie, do powszechnego korzystania z przeznaczeniem w szczególności na:
  1) zebrania i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta, sołtysów, radnych, organizacje lub stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy,
  2) spotkania wiejskie, imprezy, festyny organizowane dla mieszkańców danej miejscowości lub mieszkańców gminy organizowane przez sołtysów, radnych, jednostki organizacyjne Gminy, organizacje oraz stowarzyszenia realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej;
  3) nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane dla mieszkańców Gminy;
  4) zajęcia kulturalne, sportowe i współzawodnictwa sportowego dla grup dziecięcych oraz młodzieżowych z terenu Gminy, organizowane przez jednostki oświatowe i instytucje kultury;
  5) wystawy, pokazy, koncerty organizowane przez podmioty realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej;
  6) imprezy dla dzieci i młodzieży organizowane przez dyrektorów placówek oświatowych;
  7) działalność statutową niezarobkową obejmującą zadania własne Gminy realizowane przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej;
  8) działalność pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży.
  3. Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej są ustalane z opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
  4. Odpłatne korzystanie ze świetlic wiejskich wymaga wcześniejszego uzgodnienia z opiekunem świetlicy oraz zawarcia umowy z Gminą.
  5. W umowie, o której mowa w ust. 4 wskazuje się osobę odpowiedzialną za przyjęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie takim w jakim został oddany do korzystania.
  6. Opiekun dokonuje zapoznania się osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy.
  7. Opiekun przekazuje sprzęt i urządzenia osobom odpowiedzialnym oraz dokonuje odbioru świetlicy po zakończeniu korzystania z niej.
  8. Za ewentualne uszkodzenia w mieniu świetlicy odpowiada osoba, o której mowa w ust. 5 albo inna osoba lub podmiot, na której wniosek udostępniono obiekt.
  9. Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich ustala Wójt na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale Rady Gminy wydanej w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). W opłacie za korzystanie ze świetlicy uwzględnia się m.in. koszty: zużytej energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości płynnych i śmieci.
  § 6. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej.
  § 7. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej zobowiązane są do:
  1) przestrzegania regulaminu świetlicy i przepisów porządkowych,
  2) kulturalnego zachowania się w trakcie przebywania w świetlicy,
  3) dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  4) poszanowania mienia publicznego.
  § 8. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich winny przestrzegać przepisów BHP, p.poż. dotyczących porządku publicznego, sanitarnych oraz regulaminu świetlicy.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1408
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1650 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530



  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<