A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/39/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  UCHWAŁA NR IV/39/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wyszki;
  2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Wyszki;
  3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Wyszki, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność z wyłączeniem świetlic wiejskich, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
  4) organizatorze - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz kluby sportowe, które na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody korzystają w określonym celu z obiektów i urządzeń.
  § 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
  1) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;
  2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
  § 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych użytkujących lub zarządzających tymi obiektami i urządzeniami.
  2. Regulaminy (instrukcje), o których mowa w ust. 1 dla obiektów i urządzeń będących w użytkowaniu lub zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych opracowują kierownicy tych jednostek.
  § 4. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:
  1) odpłatności;
  2) nieodpłatnie.
  § 5. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się:
  1) dzieci i uczniów: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki;
  2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku mające siedzibę na terenie gminy Wyszki, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne;
  3) kluby sportowe prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Wyszki;
  4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta;
  5) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem;
  6) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o współpracy i partnerstwie z Gminą;
  7) organizacje osób niepełnosprawnych.
  § 6. 1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Wójt na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale Rady Gminy wydanej w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
  2. W opłacie, o której mowa w ust. 1 uwzględnia się m.in. koszty: zużytej energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości płynnych i śmieci.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2419)
  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1412
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 2584 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-07-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<