A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/39/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  UCHWAŁA NR IV/39/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wyszki;
  2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Wyszki;
  3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Wyszki, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność z wyłączeniem świetlic wiejskich, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
  4) organizatorze - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz kluby sportowe, które na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody korzystają w określonym celu z obiektów i urządzeń.
  § 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
  1) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;
  2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
  § 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych użytkujących lub zarządzających tymi obiektami i urządzeniami.
  2. Regulaminy (instrukcje), o których mowa w ust. 1 dla obiektów i urządzeń będących w użytkowaniu lub zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych opracowują kierownicy tych jednostek.
  § 4. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:
  1) odpłatności;
  2) nieodpłatnie.
  § 5. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się:
  1) dzieci i uczniów: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki;
  2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku mające siedzibę na terenie gminy Wyszki, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne;
  3) kluby sportowe prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Wyszki;
  4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta;
  5) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem;
  6) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o współpracy i partnerstwie z Gminą;
  7) organizacje osób niepełnosprawnych.
  § 6. 1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Wójt na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale Rady Gminy wydanej w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
  2. W opłacie, o której mowa w ust. 1 uwzględnia się m.in. koszty: zużytej energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości płynnych i śmieci.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2419)
  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1412
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 2647 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-07-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<