A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/42/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  UCHWAŁA NR IV/42/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 14 621 261,13 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 685 933,76 zł,
  2) majątkowe w wysokości 935 327,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 598 394,14 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 547 691,35 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 050 702,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 613 529,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 407 387,42 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579.831,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
  § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł.
  § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 556 965,00 zł.
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1424
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1726 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 168623 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<