A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR V/50/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  UCHWAŁA NR V/50/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 15 477 810,20 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 14 571 263,82 zł,
  2) majątkowe w wysokości 906 546,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 454 943,21 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 14 404 990,42 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 049 952,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 613 877,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 407 387,42 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579.831,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł.
  § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł;
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1438
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1863 razy

  » Załączniki - rozmiar: 1141096 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<