A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  UCHWAŁA NR VI/57/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 16 września 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Na podstawie i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) i art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2265) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Wyszki.
  2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy Wyszki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.”;
  2) w § 3:
  a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) usługodawca – Gmina Wyszki, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;”,
  b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „6) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody;”,
  c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;”;
  3) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 następuje telefonicznie lub ustnie w Urzędzie Gminy Wyszki.”;
  4) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia w siedzibie Usługodawcy. Postanowienia § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
  5) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Aktualna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Usługobiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, wywieszona w siedzibie Usługodawcy i oraz podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy.”;
  6) w § 44 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
  „1. W siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej udostępnione są wszystkim zainteresowanym:”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-09-24 1045
  Data upublicznienia: 2015-09-24
  Art. czytany: 2187 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<