A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  UCHWAŁA NR VI/57/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 16 września 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Na podstawie i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) i art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2265) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Wyszki.
  2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy Wyszki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.”;
  2) w § 3:
  a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) usługodawca – Gmina Wyszki, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;”,
  b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „6) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody;”,
  c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;”;
  3) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 następuje telefonicznie lub ustnie w Urzędzie Gminy Wyszki.”;
  4) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia w siedzibie Usługodawcy. Postanowienia § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
  5) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Aktualna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Usługobiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, wywieszona w siedzibie Usługodawcy i oraz podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy.”;
  6) w § 44 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
  „1. W siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej udostępnione są wszystkim zainteresowanym:”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-09-24 1045
  Data upublicznienia: 2015-09-24
  Art. czytany: 2203 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-09-24
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<